شیراز :
آقای مهدی خداپرست - فروشگاه آتنا - تلفن : 0711-2338690
________________________________________

تبریز :
آقای غفاری - فروشگاه فرهاد - تلفن : 0411-5263976
________________________________________

بندر انزلی:
آقای اسدی - فروشگاه جام جم - تلفن : 0181-4240601
________________________________________

سیر جان :
آقای یادگاری - فروشگاه کاپ اسپرت - تلفن : 0345-3238948
________________________________________

اهواز :
آقای عباسی - فروشگاه نود - تلفن :0611-2238118
________________________________________

بوشهر:
آقای قاسمی - فروشگاه نود - تلفن :0771-3531098
________________________________________

رشت :
خانم هوشمند - فروشگاه تهران - تلفن :0131-2222356
________________________________________

بندر عباس :
آقای فداکار - فروشگاه آروین - تلفن :0761-2224440